Trong suốt lịch sử, nước đã định hình thế giới mà chúng ta đang sinh sống, nơi chúng ta hội tụ, những gì chúng ta làm mỗi cuối tuần và những không gian nào chúng ta dành cho phòng nào. Do vậy, đã đến lúc chúng ta ghi nhận tất cả những gì nước đã mang lại cho chúng ta và cho nước sự quan tâm mà nó xứng đáng.

Nước thiết kế cuộc sống của chúng ta. Vậy ai sẽ thiết kế nước?

Tìm hiểu thêm